Perbincangan


1. Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan teknologi pendidikan. Nyatakan unsur-unsur atau             elemen-elemen utama yang terdapat dalam teknologi pendidikan. Huraikan kenapa teknologi               pendidikan penting kepada setiap warga guru terutamanya dalam pendidikan Abad ke-21.
2. Jelaskan apa yang dimaksudkan rekabentuk pengajaran (instructional design). Pilih salah satu             rekabentuk pengajaran dan terangkan ciri-cirinya, kemudian huraikan bagaimana ia dapat                   digunakan dalam amalan dalam membina sesuatu proses atau produk pengajaran dan                           pembelajaran.
3. Jelaskan apa yang dimaksudkan "media pengajaran". Nyatakan jenis-jenis media pengajaran yang biasa terdapat disekolah. Perihalkan juga tentang perkembangan media atas talian. Huraikan bagaimana media pengajaran dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.

4. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan "instructional planning" (rancangan pengajaran). Berdasarkan sesuatu subtajuk (tajuk kecil sesuatu mata pelajaran) dan berasaskan sesuatu mdia pengajaranyang tertentu, bina satu "instructional planning" (jelaskan bagaimana peringkat-peringkat "instructional" dirancang, direka, dibina, dilaksanakan dan di nilai)
5. Jelaskan prinsip-prinsip asas grafik. Nyatakan apa jenis-jenis grafik (ciri-ciri grafik) yang dapat memberi maksud yang hendak disampaikan dengan lebih baik. huraikan bagaimana sesuatu grafik itu memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran.
6. Nyatakan jenis-jenis bahan 2 dimensi (2D) dan 3 dimensi (3D) yang biasa digunakan atau yang terdapat di sekolah. Perihalkan juga perkembangan terbaru berkaitan bahan 3D atas talian. Huraikan bagaimana bahan-bahan tersebut dapat dan boleh meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran.
7. Jelaskan fungsi-fungsi utama yang terdapat pada sesuatu kamera. Nyatakan apakah teknik-teknik yang biasa digunakan untuk mengambil gammbar (foto). Huraikan bagaimana gambar foto dapat digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
8. Terangkan jenis dan ciri-ciri yang ada pada sebuah kamera video. Cuba jelaskan bagaimana teknik merakam video yang baik. Huraikan juga kebaikan video dan bagaimana ia dapat digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 
9. Jelaskan bagaimana menghasilkan satu produk multimedia interaktik yang baik. Banding bezakan antara produk multimedia koswer dengan atas talian. Huraikan elemen-elemen oenting yang perlu ada dalam proses membina produk tersebut.
10. Jelaskan apakah yang dimaksudkan integrasi teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Huraikan bagaimana ICT dapat diintegrasi dalam proses P&P dan sertakan dengan contoh rancangan pengajaran.

No comments:

Post a Comment